Používáme Cookies, abychom vám poskytli nejlepší možný servis. Pokračováním v používání stránek s tímto vyjadřujete souhlas. Další informace.
OK

Všeobecné obchodní podmínky

Na tomto místě naleznete Prodejní a dodací podmínky společnosti ADLER-Werk, Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co, Bergwerkstrasse 22, A-6130 Schwaz.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADLER Česko s.r.o.

1. Preambule

 

1.1. Platnost podmínek

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré právní vztahy a plnení dodávek a služeb, kde vystupuje jako dodavatel spolecnost ADLER Cesko s.r.o., pokud nebude dohodnuto jinak. Objednáním zboží a služeb odberatel výslovne uznává Všeobecné obchodní podmínky spolecnosti ADLER Cesko s.r.o. (dále jen „ADLER“). Tyto všeobecné obchodní podmínky mají vždy prednost pred obchodními podmínkami odberatele. Uskutecnením objednávky vuci spolecnosti ADLER odberatel pristupuje na tyto Všeobecné obchodní podmínky a s temito souhlasí. Jiná ujednání jsou platná pouze pokud jsou spolecností ADLER písemne potvrzena.

 

1.2. Nabídky

Nabídky spolecnosti ADLER jsou a zustávají nezávazné. Objednávky jsou pro spolecnost ADLER závazné, pouze pokud jsou z její strany písemne potvrzeny nebo pokud budou splneny dodáním zboží nebo poskytnutím služby a vystavením faktury.

 

2. Dodávky

 

2.1. Dodací termíny a dodávané množství

jsou urceny vždy dohodou smluvních stran. Dílcí dodávky jsou možné. Pri objednávkách produktu zhotovovaných speciálne na zakázku se dodané množství muže lišit od objednaného množství

o +/- 10%. Pro prípad prodlení dodávky platí ustanovení § 365 a násl. obchodního zákoníku. Nároky na náhradu škody odberatele jsou však omezeny pouze na výši fakturacní hodnoty zboží, které nebylo dodáno vcas.

 

2.2.    Náklady za dopravu, prechod nebezpecí škody na zboží

O zpusobu, druhu a trase zásilky rozhoduje výhradne spolecnost ADLER. Požadavky odberatele mohou být zohledneny dle možností, prípadné vícenáklady s tím spojené však pripadají k jeho tíži. Vícenáklady na základe expresní zásilky a poštovného hradí odberatel. Pri odberu menšího množství muže být úctován spedicní príplatek. Dodávky se realizují na nebezpecí odberatele. Nebezpecí škody na zboží prechází na odberatele dnem prevzetí zboží a má-li spolecnost ADLER povinnost zboží odeslat, prechází nebezpecí škody na zboží na odberatele odesláním zásilky (predáním prvnímu dopravci). Pri neprevzetí zaslaného zboží z duvodu ležících na strane odberatele pripadají všechny s tím spojené vícenáklady k jeho tíži.

V prípade dodání poškozeného zboží (poškozený obal, rozlitý obsah) je odberatel oprávnen odmítnout zásilku prevzít. Pokud zásilka bude presto prevzata, je odberatel povinen se prepravcem sepsat protokol o zjištených vadách, jinak nebude možné uznat prípadnou reklamaci.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

 

3.1. Kupní cena

Výpocet kupní ceny se provádí podle expedovaného množství a aktuálního Ceníku spolecnosti ADLER. Veškeré vedlejší náklady mimo bod 2.2., které vzniknou v souvislosti s dodávkou zboží nebo financního plnení, nese odberatel. Pokud v dobe mezi uzavrením smlouvy a kompletním splnením závazku ze strany dodavatele nastane zvýšení ceny (zmena Ceníku spolecnosti ADLER), bude tato skutecnost neprodlene oznámena odberateli, který je povinen tuto zmenu akceptovat. Odberatel je však oprávnen do 14 dní od oznámení o zvýšení ceny odstoupit od ješte nesplnené cásti smlouvy.

 

3.2. Platební podmínky

Platební podmínky jsou soucástí individuální dohody mezi odberatelem a spolecností ADLER. Odberatel se zavazuje takto sjednané podmínky dodržovat.

Odberatelé, se kterými nebyla sjednána individuální dohoda, jsou povinni uhradit kupní cenu za zboží bud platbou predem (bezhotovostní úhradou pred expedicí zboží) nebo v hotovosti nejpozdeji pri predání a prevzetí zboží. Bankovní spojení sdelí spolecnost ADLER odberateli pri potvrzení objednávky. Jakékoliv srážky z ceny jsou neprípustné, pokud nebudou písemne uznány nebo zapocteny spolecností ADLER. Odberatel je povinen nést ke své tíži veškeré bankovní poplatky, úroky a vedlejší výdaje, tak, aby fakturovaná netto cástka byla bez krácení v plné výši uhrazena spolecnosti ADLER.

V prípade prodlení s platbou bude odberateli úctován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné cástky za každý den prodlení.

 

3.3. Obaly

Spolecnost ADLER je clenem sberného systému EkoKom, clenské ID: EK-F00090102. Ve smyslu zákona c. 477/2001 Sb., o obalech ve znení pozdejších predpisu spolecnost ADLER neprijímá nazpet prázdné nevratné obaly od podnikajících fyzických a právnických osob, a to ani bezplatne, ani za úplatu.

Vratné obaly je odberatel povinen spolecnosti ADLER vrátit prázdné, cisté a na vlastní náklady.

 

4. Vrácení zboží

Dodané zboží se odebírá zpet pouze z duvodu vad zboží.

V ostatních prípadech zpetného odberu bude odberateli z duvodu krytí vzniklých nákladu uhrazeno pouze 80% fakturované hodnoty zboží. Podmínkou je vrácení zboží v originálním neotevreném obalu minimálne 2 mesíce pred datem expirace.

Speciální barevné odstíny tónované dle zákaznického požadavku jsou nevratné.

 

5. Odpovednost  za vady

 

5.1. Záruka

Na dodané produkty poskytuje spolecnost ADLER záruku na kvantitu, trvalou jakost a stabilní barevný odstín. Množstevní odchylky jsou prípustné podle bodu 2.1. Odberatel je povinen neprodlene zkontrolovat, zda dodané zboží kvalitativne i kvantitativne odpovídá smluvnímu ujednání a zda je vhodné pro dohodnutý úcel urcení. Pokud tato kontrola nebude provedena vubec nebo zcásti, nebo pokud zjevné vady nebudou nahlášeny nejdéle do 3 dní od data prevzetí, platí fikce bezvadného prevzetí produktu. Skryté vady musí být nahlášeny neprodlene po jejich zjištení, nejdéle však do 6 mesícu od data prevzetí zboží. Jakékoliv reklamace jsou však vylouceny, pokud budou použity prísady, redidla, tvrdidla ci jiné komponenty, jejichž producentem je jiný subjekt než výrobce znacky ADLER, stejne tak jako v prípade, že pri povrchové úprave budou v jednotlivých vrstvách použity materiály ci redidla od jiných výrobcu.

Reklamace musí být ucinena vždy písemne s uvedením data faktury a císla šarže, a to neprodlene po zjištení vady. Reklamované produkty lze vrátit pouze za výslovného souhlasu spolecnosti ADLER. Odberatel je však povinen dát na vyzvání spolecnosti ADLER k dispozici reklamovaný vzorek. Náklady na zaslání ci prepravu budou v prípade oprávnené reklamace zahrnuty do nároku ze záruky. Veškeré nároky z poskytované záruky predpokládají, že odberatel reklamovanou vadu pri reklamaci prokáže.

Reklamace však odberatele nezproštují povinnosti dodržování obchodních a platebních podmínek.

 

5.2. Odpovednost za škody

Aplikace, použití a zpracování produktu znacky ADLER probíhá mimo kontrolu spolecnosti ADLER a na výhradní odpovednost odberatele. Veškeré poskytované aplikacní a technologické rady a doporucení, jakož i informace v technických listech a pracovních smernicích vyplývají z našeho nejlepšího vedomí a ze soucasného stavu znalostí ve vede a praxi. Poradenství a doporucení jsou nezávazná a nezakládají jakýkoliv smluvní vztah a žádné vedlejší závazky z kupní smlouvy. Odberatel je proto povinen sám s náležitou pécí rozhodnout o oblasti použití a podmínkách zpracování. Veškeré poskytnuté poradenství, slovem i písmem, proto nezproštuje odberatele povinnosti aplikaci si sám vyzkoušet a pritom dodržovat príslušné bezpecnostní predpisy. Nároky prekracující rámec záruky (5.1.) i ve vztahu na prípadné chránené zájmy tretích osob, jsou vylouceny. Pokud by však odberateli na základe kogentního zákonného ustanovení  takovýto nárok vznikal, je omezen pouze do výše hodnoty dodaného zboží.

 

6. Výhrada vlastnického práva

Dodané zboží zustává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví spolecnosti ADLER. Odberatel smí zboží poskytovat, zpracovávat a míchat pouze v rámci svého rádného obchodního provozu. V prípade dalšího prodeje zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, musí být získaná kupní cena použita na pokrytí otevrené pohledávky spolecnosti ADLER. Pri zpracování nebo míchání se výhrada vlastnického práva prenáší pomerne i na nový výrobek. Poskytnutí výrobku, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, k jištení pohledávek nebo ke zrízení zástavního práva není dovoleno. Odberatel je povinen spolecnost ADLER neprodlene upozornit na skutecnost, pokud tretí strana bude chtít založit nebo uplatnit svoje práva na zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva.

 

7. Soudní príslušnost

Veškeré soudní spory budou rešeny pred rozhodcím soudem pri Hospodárské komore CR a Agrární komore CR.

 

7. Salvatorní klausule

Pokud by nekteré ustanovení techto Všeobecných obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným nebo neúcinným, nebude touto skutecností ovlivnena platnost Všeobecných obchodních podmínek jako celku.

 

8. Mlcelivost

Veškeré informace poskytnuté odberateli spolecností ADLER jsou informace duverné. Tyto informace není odberatel oprávnen prozradit tretí osobe nebo je použít v rozporu s úcelem pro své potreby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavrení smlouvy ci nikoli. Porušením této povinnosti vzniká spolecnosti ADLER právo  na náhradu škody.  

 

9. Záverecná ustanovení

 

9.1. Spolecnost ADLER výslovne prohlašuje a odberatel výslovne souhlasí v souladu s ust. § 262 obchodního zákoníku, aby se jejich závazkový vztah, pokud nespadá pod vztahy uvedené v § 261, rídil v otázkách neupravených v techto Všeobecných obchodních podmínkách obchodním zákoníkem v platném znení.

 

9.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a úcinnosti dnem 01.06.2011

Zum ADLER Online-Shop: