Aviva Tirosilc-Color W20

Basis zum Tönen / 1 l

Číslo položky:408600002011

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Snadno zpracovatelná, vodou ředitelná fasádní barva s nepatrnýmzápachem a s účinky odpuzování nečistot s preventivnímochranným filmem proti řasám a houbám, na bázi speciální hybridnípojivové technologie s výrazným minerálním charakterem. Produktse vyznačuje velmi vysokou propustností vodních par (sd-hodnota),vynikající odolností proti vodě se zvýšenou ochranou protinasákavosti při nárazovém dešti (w-hodnota). Vynikající odolnostproti povětrnostním vlivům a excelentní zachování barevnýchodstínů. Nedochází k žádnému odlupování.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Mírný zápach
 • Odolný proti znečištění
 • Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Tónované
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P272
   Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Minerální podklady (např.: vápenné, vápeno-cementovéa cementové omítky, přírodní kámen, vápencový pískovec,cihlové zdivo).
  Původní nátěry minerálních fasád s dostatečnou přilnavostí.
  Hrubé a stříkané omítky a omítky ze syntetických pryskyřic.
  Vnější zateplení obvodového pláště budov (WDVS). 

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com