Aduro Vetrobase

1 kg

Polyuretanová základní vrstva pro povrchovou úpravu skla

Polyuretanová základní vrstva pro povrchovou úpravu skla

Číslo položky:250000020011

Vydatnost: spotřea přibližně 80 - 100 g/m²

Způsob nanášení:

Bezbarvá dvousložková polyuretanová základní vrtsva na bázi rozpouštědla je určena na povrchovou úpravu skla. Produkt je vhodný pro vlhké místnosti. 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • I pro vlhké místnosti
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno jako základní vrstva pro lakování skla pro dosažení různých efektů.

  Je vhodné i pro mokré prostory (na zadní stěny sprchových příček atd.)

  Použijte v kombinaci s vhodným systémem krycího laku.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com