Aduro Vetrocolor

RAL1015 Hellelfenbein / 1 kg

Číslo položky:249500101511

Způsob nanášení:

2-složkový polyuretanový pigmentovaný lak pro barevně krycí povrchové úpravy skleněných ploch určený pro vlhké místnosti

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Francouzské nařízení DEVL1104875A o značení stavebních produktů na emise těkavých škodlivin: A 
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
  • Na lakování skla, vhodné i do vlhkých místností (např. lakování levých stran sprchových stěn a tomu podobné).

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Normy

© by adler-lacke.com