Aduro Vetrosatin

1 kg

Lak pro vytvoření mléčného efektu na skle.

Lak pro vytvoření mléčného efektu na skle.

Číslo položky:253100013011

Způsob nanášení:

Aduro Vetrosatin je bezbarvý 2-složkový polyuretanový lak na sklo na bázi rozpouštědel k dosažení mléčného efektu na skle.

Systémová báze
    • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
  • Vhodné i do vlhkých prostor
Speciální vlastnosti
  • A + emise těkavých látek
Bezpečnostní instrukce
  • Nebezpečí

    • EUH066
      Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
    • EUH208
      Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
    • H225
      Vysoce hořlavá kapalina a páry.
    • H319
      Způsobuje vážné podráždění očí.
    • H336
      Může způsobit ospalost nebo závratě.
    • H412
      Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    • P210
      Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
    • P261
      Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
    • P273
      Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
    • P312
      Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
    • P501
      Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
    • Interiér
  • Určeno na lakování skla. Vhodné i do vlhkých místností (např. zadní stěny sprchových příček atd. ). 

    Použitelné i jako krycí lak na vhodném základu.

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com