Solva-Tint

Apricot / 250 ml

Barevný koncentrát na bázi rozpouštědel.

Číslo položky:8961614

Způsob nanášení:

Všechny barevné koncentráty na bázi rozpouštědel z této řady lze mezi sebou míchat v každém poměru, takže pokrývají široké spektrum barevných odstínů.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Dobrá světlostálost
 • Barevné odstíny jsou navzájem míchatelné
Čistá hmotnost v kg
 • 0,236

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Určeno pro zabarvení laků na bázi rozpouštědel na nábytek adalší použití v interiéru. Vhodné pokud má být bez předchozího moření dřeva docíleno stejnoměrných transparentních odstínů (např. u dřeva třešně, buku, hrušně, olše, javoru aj.), dále pokud má být u namořených ploch zvolený barevný odstín prohlouben nebo má být barevně pozměněn.

© by adler-lacke.com