Rustikal-Effektbeize

Rotbraun / 4 l

Produkt pro vytvoření rustikálních efektů

Číslo položky:1201604

Způsob nanášení:

Produkt na bázi rozpouštědla je určen k vytvoření rustikálních efektů na dřevě.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 3,12

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér

© by adler-lacke.com