Arova Velosol

Eiche Pletzer / 1 l

Číslo položky:101507141311

Způsob nanášení:

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá světlostálost
 • Bez zdrsnění dřeva
 • Bez zápachu
 • Bez těžkých kovů
Čistá hmotnost v kg
 • 0,8226

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podobné produkty

© by adler-lacke.com