Sarg-Grundlack

25 l

Rozpouštědlový jednosložkový základovací lak pro průmyslové lakování rakví.

Rozpouštědlový jednosložkový základovací lak pro průmyslové lakování rakví.

Číslo položky:1610225

Vydatnost: přibližně 100 - 120 g/m²

Jednosložkový základovací lak na bázi rozpouštědel má dobrou plnivost, velmi dobré schnutí a brousitelnost. Produkt je bez přidáných aromatických rozpouštědel.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Dobrá plnivost
 • Velmi rychlé schnutí
 • Bez aromatických látek
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Bez zápachu
 • Rychlé schnutí
Netto Gewicht in kg
 • 23,25

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro průmyslové lakování rakví.

Verdünnung
Nástroj na čištění
Normy
ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

NORMA S 1555 nebo DIN 53160

Stálost potu a slin

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

Splňuje podmínky VDI 3891 "Redukce emisí - Kremační zařízení"

Splňuje podmínky VDI 3891 "Redukce emisí - Kremační zařízení"

© by adler-lacke.com