Legnopur

Stumpfmatt / 4 kg

Vysoce kvalitní dvousložkový polyuretanový transparentní lak na nábytek.

Vysoce kvalitní dvousložkový polyuretanový transparentní lak na nábytek.

Číslo položky:2621104

Vydatnost: spotřeba přibližně 100 – 150 g/m²
Celkové aplikované množství: max. 450 g/m²

Způsob nanášení:

Dvousložkový polyuretanový transparentní lak na nábytek na bázi rozpouštědel bez obsahu aromátů má velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost, vysokou plnivost, dlouhou dobou zpracovatelnosti a dobrře zvýrazňuje texturu dřeva a pěknou kresbu pórů.
Produkt se vyznačuje vysokou odolností proti žloutnutí a optimální ochranou dřeva a mořidla proti světlu použitím UV filtru. Je vhodný pro pracovní postup "lak na lak" a pro přelakování bílých a barevných pigmentovaných lakovaných ploch.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Všestranné vlastnosti
 • Vynikající plnivost
 • Odolný proti žloutnutí
 • Nestéká na svislých plochách
 • Zdravotně nezávadný
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
 • A + emise těkavých látek
 • Bez zápachu
 • Vhodné na povrchovou úpravu lodí
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné na silně namáhané plochy v nábytkových a interiérových konstrukcích, zařízení hotelů a škol, na kuchyňský a sanitární nábytek. Oblasti použití II – IV dle ÖNORM A 1610-12.
  Vhodné pro lakování ploch bělených peroxidem vodíku.

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

DIN 68861 (povrchy nábytku) - část 1

Chování v případě chemické expozice: 1 B

DIN 68861 (povrchy nábytku) - část 2

Chování při oděru: 2 D (nad 50 až 150 U)

DIN 68861 (povrchy nábytku) - Část 4 - 4D

Chování při poškrábání: 4 D (> 1,0 až ≤ 1,5 N)

NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

DIN 4102-B1 (samozhášiví)

ve spojení s dřevotřískovou deskou - také dýhovanou

EN 13501-1 (chování při požáru)

EN 13501-1 (chování při požáru) ve spojení s nosnými deskami zpomalujícími hoření - také dýhované a opatřené základním nátěrem pomocí ADLER PUR-Spritzfüller 25513 ff: B-s2, d0

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

SOLAS 74/88 kapitola II-2

Protipožární nátěr pro námořní lodě (podle SOLAS 74/88 kapitola II-2)

Test toxicity podle ISO 10993-5: necytotoxický

Test toxicity podle ISO 10993-5: necytotoxický

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 2

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 5

Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

© by adler-lacke.com