Aduro MDF-4in1 G50

Basisblau / 3 kg

Krycí 2K PUR-lak na nábytek z MDF

Číslo položky:220504091903

Vydatnost: spotřeba přibližně 150 – 200 g/m²

Způsob nanášení:

2-složkový polyuretanový krycí lak je určen lakování na nábytku z kvalitních MDF desek. Produkt umožňuje efektivní lakování kvalitních MDF desek s využitím postupu "lak na lak" bez předchozí izolace. S 2 až 3 aplikacemi Aduro MDF-4v1 se na MDF deskách dosáhne pevných povrchů s velmi dobrou odolností v prstýnkovém testu. Aduro MDF-4v1 plní funkce izolace, plniva, barevného laku a vrchního laku.

Má dobrou plnivost, velmi dobrou brousitelnost, vynikající chemickou a mechanickou odolnost. Nestéká na svislých plochách.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Velmi dobrá plnivost
 • Velmi dobrá brousitelnost
 • Dobrá mechanická a chemická odolnost
 • Nestéká na svislých plochách
 • Lze lakovat kvalitní MDF bez předchozí izolace
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
 • Rychlé schnutí
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 3

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro vytváření vysoce kvalitních pigmentovaných povrchů v nábytku a dalších oblastech v interiéru, včetně povrchů v kuchyních a sanitární oblasti. Oblast použití II - IV dle ÖNORM A 1610-12.
  Vhodné efektivní lakování MDF desek systémem "lak na lak".

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

NORMA S 1555 nebo DIN 53160

Stálost potu a slin

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 2

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 5

Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

© by adler-lacke.com