Lichtschutzkonzentrat

1 l

Koncentrát na ochranu před světlem pro povrchové úpravy nábytku na bázi rozpouštědel.

Koncentrát na ochranu před světlem pro povrchové úpravy nábytku na bázi rozpouštědel.

Číslo položky:9071211

Lichtschutzmittel-Halbfabrikat je roztok absorbéru UV záření na bázi rozpouštědel jako přísada do bezbarvých dvousložkových PUR laků na nábytek ADLER.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,88

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Přísada do transparentních základních a vrchních laků na bázi rozpouštědel (dvousložkové PUR laky na nábytek ADLER) pro dosažení dobrého účinku ochrany proti světlu na mnoha druzích dřeva.

  Nepřidávat do laků, které standardně obsahují UV-absorbéry!

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com