PUR-Härter

1 kg

Rozpouštědlové tužidlo pro 2K PUR-laky ADLER

Číslo položky:8202911

Rozpouštědlové polyisokyanátové tužidlo pro 2-složkové polyuteranové laky ADLER

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH204
   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H332
   Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
 • - Tužící součásti k dvousložkovým lakům ADLER na bázi rozpouštědel vhodných na nábytek a zařízení interiéru.

© by adler-lacke.com