PUR-Härter

für Pigmopur Gloss NG / 4 kg

Rozpouštědlové tužidlo pro ADLER Pigmopur Gloss NG 2419

Číslo položky:823400021004

Rozpouštědlové polyisokyanátové tužidlo pro ADLER Pigmopur Gloss NG 2419.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH204
   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H334
   Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
 • Součást tvrdidla pro ADLER Pigmopur Gloss NG 2419 pro nábytek a interiérový design.

© by adler-lacke.com