PUR-Struktureffektpaste

Super Fein / 2 kg

Přípravek pro pro dosažení strukturního efektu u krycích PUR-laků

Číslo položky:9015402

Struktureffekt-Pasten je přípravek na pigmentované polyuretanové laky pro dosažení ploch se strukturním efektem. Neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Bez zápachu
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com