Aduro MDF-4in1 G50

Basisblau / 3 kg

Číslo položky:220504091903

Způsob nanášení:

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Pot a sliny
 • Rychlé schnutí
 • A + emise těkavých látek
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy

© by adler-lacke.com