Aquawood TIG E

Braun, Neu / 25 kg

Číslo položky:5106625

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Ochranná impregnace dřeva na bázi vody s obzvláště rovnoměrnou kresbou namoření na měkkém dřevu s různou savostí. Zabraňuje šedým a černým skvrnám impregnací.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Barevné odstíny jsou navzájem míchatelné
 • Odolnost proti UV-záření
 • Ochrana dřeva
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • - Rozměrově stálé dřevěné konstrukční díly jako jsou dřevěná okna, vchodové dveře nebo garážová vrata, převážně z měkkého dřeva.

Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com