Pullex TIG Spezial

Teak / 5 l

Číslo položky:5020405

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.
Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Čistá hmotnost v kg
 • 4,2

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
Ředidlo
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com