Pullex Renovier-Grund

Basis Y / 2.5 l

Renovační základní nátěr na dřevo pro venkovní použití.

Renovační základní nátěr na dřevo pro venkovní použití.

Číslo položky:5025502

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Renovační polokrycí impregnační prostředek egalizuje a zesvětluje dřevěný podklad. Je určen pro základování silně zvětralého dřeva v exteriéru.  Neobsahuje aromáty. Obsahuje biocidní účinné látky pro ochranu dřeva proti škůdcům.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vyrovnává, impregnuje a zesvětluje dřevěný podklad
 • Sjednocuje skvrny a kryje zešednutí dřeva
 • Ochrana proti zamodrání a dřevokazným houbám
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 2,65772

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Určeno pro renovaci silně zvětralých, savých dřevěných dílců, jako dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, okna, okenice a vrata.

  Produkt není vhodný pro aplikaci stříkáním!

© by adler-lacke.com