Woodfill-Härter Ersatztube

Rosa Nur in Komb. mit Compa/Wo

Náhradní tuba tvrdidla Woodfill

Náhradní tuba tvrdidla Woodfill

Číslo položky:9685701

Náhradní tuba tvrdidla Woodfill.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H242
   Zahřívání může způsobit požár.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H400
   Vysoce toxický pro vodní organismy.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P234
   Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P403
   Skladujte na dobře větraném místě.
  • P420
   Skladujte odděleně.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com