Epoxi-Härter

120 g

Tvrdidlo pro 2K-Epoxi-Grund

Číslo položky:8231391

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 0,115

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H373
   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

© by adler-lacke.com