KH-Spritzverdünnung

1 l

Univerzální stříkací ředidlo bez obsahu aromátů.

Číslo položky:8036711

Univerzální stříkací ředidlo je vhodné pro laky KH a pro strojem nanášené laky.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.816

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com