Aqua-Cleaner

Reiniger für Wasserlacke / 10 l

Čistící roztok pro vodouředitelné laky.

Čistící roztok pro vodouředitelné laky.

Číslo položky:8008010

Čisticí rozpouštědlo pro zpracování vodou ředitelných laků, poměr mísení s vodou 1:1.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Připravené k použití
Netto Gewicht in kg
 • 7,9

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com