KH-Spritzverdünnung

1 l

Univerzální stříkací ředidlo bez obsahu aromátů.

Univerzální stříkací ředidlo bez obsahu aromátů.

Číslo položky:8036711

Univerzální stříkací ředidlo je vhodné pro laky KH a pro strojem nanášené laky.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

© by adler-lacke.com