Nitro-Verdünnung

Aromatenfrei / 1 l

Nitro ředidlo bez obsahu aromátů

Nitro ředidlo bez obsahu aromátů

Číslo položky:8000111

Bezaromátové nitro ředidlo je určeno na laky NC a SH.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Netto Gewicht in kg
 • 0,856

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com