Korrektur-Lösung

für Acryl-Spritzlack / 5 l

Číslo položky:9076105

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Netto Gewicht in kg
 • 4,85

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H314
   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P260
   Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com