Legno-Parkettöl

Stumpfmatt / 10 l

Hluboce matný olej pro použití v parketovém průmyslu.

Hluboce matný olej pro použití v parketovém průmyslu.

Číslo položky:5087110

Vydatnost: Spotřeba (g/m²): 8 - 15

Způsob nanášení:

Olej na parkety Legno Parkettöl je rychleschnoucí olej pro průmyslovou povrchovou úpravu parketových prvků. Má dobrou chemickou a mechanickou odolnost, je odolný otěru podrážek a mimořádně odolný proti vodě. Velmi dobře proniká do dřeva a zvýrazňuje jeho texturu. Je příjemný na dotek. Má velmi dobrou plnivost.

Je vhodný na dřevěné prvky z listnatých a jehličnatých dřevin. Vytvrzuje oxidativním schnutím.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychleschnoucí
 • Vytváří antistatický povrch příjemný na dotek
 • Dobrá mechanická a chemická odolnost
 • Mimořádná odolnost proti vodě
 • Dobré zvýraznění kresby dřeva
 • Velmi dobrá plnivost
Speciální vlastnosti
 • Rychlé schnutí
 • antistatický
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určen pro průmyslovou povrchovu úpravu dřevěných parketových prvků.

   

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče

© by adler-lacke.com