Allwetterlack

Matt / 2.5 l

Prémiový lodní lak.

Prémiový lodní lak.

Číslo položky:5002302

Vydatnost: Vydatnost jednoho nátěru (m² / l): 10
Výtěžek včetně přidání ředidla a ztráty postřikem
Postřik je povolen pouze ve stříkacích kabinách podléhajících směrnici VOC.
Produkt je připraven k použití.

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Bezbarvý lak z umělé pryskyřice pro dřevo v interiéru a v exteriéru. Vhodný pro natírání lodí.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Mírný zápach
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Venkovní i vnitřní dřevo, jako je např. zahradní nábytek, pivní stoly, vrata. Také k přelakování laků z umělé pryskyřice nebo vodouředitelných barevných laků, aby se zabránilo odření barvy.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com