Aquafix Concrete natur

13 kg

Betonový minerální prášek pro dosažení betonového efektu na povrchu dřevěných materiálů.

Betonový minerální prášek pro dosažení betonového efektu na povrchu dřevěných materiálů.

Číslo položky:814000030115

Aquafix Concrete je minerální prášek určený pro dosažení betonového efektu na povrchu dřevěných materiálů.

Čistá hmotnost v kg
 • 13

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno na nábytek, vnitřní vybavení, obklady stěn a dřevěné stropy a pro komerční a průmyslové natírání schodů.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com