Konzentrationsregler

Spritzbeize / 1 l

Zesvětlovač mořidel ADLER Arova Spritzbeize.

Číslo položky:9031811

Produkt je určen k ředění a zesvětlení mořidel řady Arova Spritzbeize.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,86

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér

© by adler-lacke.com