Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen společnosti ADLER. Od té doby se hodně změnilo, z malé lakovny ve starém městě Schwaz v rakouském Tyrolsku se stala společnost zaměřená na špičkové technologie, která v 70. letech postavila na "zelené louce" nejmodernější halu na výrobu laků, nyní z Tyrolska dodává zákazníkům produkty do celého světa. Ale vždy jsme zůstali věrni našim hodnotám: naší vášni pro barvy a laky. Naše snaha o dokonalost. A naše vědomé myšlení na zítřek dnes a zodpovědného řízení do budoucna.

Jako přední rakouský výrobce barev a laků neseme odpovědnost: za zdraví a spokojenost našich zaměstnanců, za životní prostředí a klima, za blaho našeho regionu. Zrealizovali jsme již mnoho opatření, ale to nestačí: stanovili jsme si další ambiciózní cíle, abychom fungovali ještě ekologičtější a zodpovědněji.

Ekologie zajišťuje šetrné využívání zdrojů. To hraje v ADLERu klíčovou roli jak při výrobě vysoce kvalitních produktů, tak při sestavování a vývoji sortimentu. Naším deklarovaným cílem je chránit životní prostředí a zdroje, jednat inovativně a nabízet stále širší řadu produktů šetrných k životnímu prostředí.

Co se týče ekonomičnosti, veškeré úsilí společnosti ADLER v oblasti udržitelného hospodaření je v tomto ohledu jednotné. V bnašem závodě nejde o dosažení maximálního zisku v krátkodobém horizontu, ale o dosažení dlouhodobé stability, čestné jednání se všemi zainteresovanými stranami a vytváření bezpečných a dobrých pracovních míst.

Sociální pro nás znamená vytvářet dlouhodobou přidanou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance a společnost. Naší motivací je nabízet našim zaměstnancům ty nejlepší rámcové podmínky a možnosti vzdělávání a být jejich zaměstnavatelem první volby.

© ADLER

Andrea Berghofer o udržitelnosti

„O udržitelnosti pouze nemluvíme, ale také žijeme touto odpovědností: den za dnem a celým svým srdcem.“

Zodpovědností žijeme

Ochota převzít odpovědnost tvoří základ našeho udržitelného jednání ve všech podnikových procesech. Chceme se chovat k Zemi zodpovědně a převzít odpovědnost i vůči společnosti (CSR – Corporate Social Responsibility), aby i budoucí generace našly svět, ve kterém stojí za to žít. Jako přední rakouský výrobce barev a laků přebíráme odpovědnost:

 • za zdraví a spokojenost našich zaměstnanců
 • za Zemi a životní prostředí
 • za blaho našeho regionu

Každý den žijeme touto zodpovědností. Zavedli jsme již mnoho opatření, ale to nestačí: stanovili jsme si právě tolik ambiciózních cílů, abychom mohli pracovat ještě šetrněji a odpovědněji k životnímu prostředí.

Cíle udržitelného rozvoje

Naše filozofie udržitelnosti je založena na cílech udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů (OSN). OSN v něm definovala 17 cílů pro udržitelný rozvoj a vnesla podnět k opatřením v různých oblastech udržitelnosti.

Ve vícestupňovém procesu hodnocení ADLER identifikoval 7 z těchto cílů jako ty hlavní, kde můžeme dosáhnout největší změny.

 • Zdraví a pohoda našich zaměstnanců a uživatelů našich produktů má nejvyšší prioritu. K dosažení tohoto cíle přispívají různá opatření v oblasti péče o zdraví, ochrany zaměstnanců, bezpečnosti provozu a také bezpečnosti výrobků a jejich použití.

 • Kvalitní vzdělávání pro nás znamená rozsáhlé a průběžné další vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců ve všech oblastech a kvalifikačních úrovních. To sahá od kariéry s výukou ADLER po školení kvalifikovaných pracovníků a individuální další vzdělávání. Nezbytnou součástí tohoto SDG je ale také školení a další vzdělávání našich zpracovatelů v rámci ADLER Academy. 

 • Slušná práce a ekonomický růst: Prostřednictvím respektující spolupráce založené na férovosti, uznání a osobní odpovědnosti a naší snaze o udržitelný ekonomický růst a finanční nezávislost můžeme dlouhodobě vytvářet a udržovat vysoce kvalitní pracovní místa. Tohoto cíle chceme dosáhnout i v procesu nákupu prostřednictvím vhodných partnerství, hodnocení dodavatelů a nákupních podmínek. Dodržování zásad a integrita jsou pro ADLER velmi důležité. 

 • Pro ADLER znamená průmysl, inovace a infrastruktura neustálý další vývoj našich produktů a systémů a vedoucí postavení na trhu s inovacemi v nejrůznějších oblastech. Strukturované a trvalé řízení inovací a schémata podnikových návrhů zahrnující všechny zaměstnance jsou základními prvky strategie ADLER. 

 • Udržitelná spotřeba a výroba je cíl, na kterém neustále pracujeme prostřednictvím řady opatření v různých oblastech: prostřednictvím opatření k úspoře energie, čištění odpadních vod a odpadního vzduchu v naší výrobě, našeho úsilí v oblasti řízení recyklace ve vztahu k našemu produktu nebo používání recyklačních nádob a partnerství v oblasti likvidace v obalovém sektoru.

 • Zavázali jsme se k ochraně klimatu, odpovědnému využívání zdrojů a neustálému zlepšování naší ekologické stopy. Prostřednictvím výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí přispíváme ke snižování odpadů a emisí. Neustále rozvíjíme naše portfolio produktů šetrných k životnímu prostředí s nízkými emisemi. 
   
 • Jsme přesvědčeni, že úspěšní můžeme být pouze s dlouhodobými partnerstvími. Proto udržujeme širokou škálu partnerství ve vzdělávacím a sociálním sektoru, s asociacemi a s dodavateli v procesu nákupu. Udržujeme také dlouhodobá partnerství a intenzivní spolupráci s našimi zákazníky. 

O UDRŽITELNOSTI JEN NEMLUVÍME, ALE TAKÉ JÍ ŽIJEME A MÁME ZA NI ZODPOVĚDNOST: DEN ZA DNEM A Z CELÉHO SRDCE.

Zodpovědnost za

naše zaměstnance

Dozvědět se více

Zodpovědnost za

Zemi & životní prostředí

Dozvědět se více

Zodpovědnost za

region & společnost

Dozvědět se více

Udržitelné produkty

z ekologické řady ADLER 

Dozvědět se více

Cíle udržitelného rozvoje

tvoří základ naší filozofie udržitelnosti

Dozvědět se více

© by adler-lacke.com