1. OBSAH NABÍDKY ZVEŘEJNĚNÉ FORMOU ONLINE

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky vůči autorovi, které vyplývají z jeho domnělé odpovědnosti a vztahují se na škody hmotného či nehmotného rázu způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací popř. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění nebo k prokazatelnému zavinění hrubou nedbalostí.

Všechny nabídky jsou nezávazné a nezakládají žádnou povinnost. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního oznámení, případně dočasně pozastavit či definitivně ukončit zveřejňování nabídky.

2. ODKAZY

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hypertextových odkazů"), které nespadají do oblasti zodpovědnosti autora, by závazek vyplývající z odpovědnosti za škody vstoupil v platnost výlučně pouze v případě, že by autorovi byl příslušný obsah znám a současně bylo v jeho přiměřených technických možnostech zabránit využívání protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že mu v době vytvoření umístění odkazu na stránky nebylo známo, že by tyto stránky měly protiprávní obsah. Na aktuální a budoucí grafické ztvárnění, obsah a původ stránek propojených prostřednictvím odkazů již autor nemá žádný další vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech stránek propojených prostřednictvím odkazů, které byly změněny po vytvoření a umístění odkazů. Toto konstatování platí pro všechny odkazy umístěné uvnitř vlastní internetové nabídky jakož i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, poštovních adresářích a všech dalších formách databází zřízených autorem, k jejichž obsahu je umožněn externí přístup formou přidávání písemných příspěvků. Za protizákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou používáním nebo nepoužíváním informací poskytovaných takovým způsobem, je odpovědný samotný poskytovatel obsahu stránky, která je přístupná prostřednictvím příslušných odkazů, nikoli tedy ten, kdo prostřednictvím těchto odkazů pouze zprostředkovává přístup k takto zveřejňovaným informacím.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

Autor je povinen vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby ve všech publikacích zabránil porušování autorských práv k používaným snímkům, grafickým objektům, zvukovým záznamům, videosekvencím a textům a aby používal pouze snímky, grafické objekty, zvukové záznamy, videosekvence a texty, které buď sám vytvoří nebo nepodléhající povinnosti získat příslušnou licenci.

Všechny obchodní značky a ochranné známky používané v souvislosti s obsahem nabízeným prostřednictvím Internetu a případně chráněné třetími osobami podléhají bez jakýchkoli omezení ustanovením aktuálně platného zákona o ochranných známkách a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Pouze na základě samotného uvedení nelze vyvozovat závěr, že obchodní značky nebo ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným předmětům vytvořeným samotným autorem náleží pouze autorovi stránek. Rozmnožování nebo využívání takových grafických objektů, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovně svolení autora přípustné.

4. OCHRANA OSOBNÍCH A OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

Pokud v rámci obsahu nabízeného prostřednictvím Internetu existuje možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailových adres, jmen, adres bydliště), uskutečňuje se přenechávání těchto údajů ze strany osoby využívající obsah stránek na výslovně dobrovolném základě. Využívání všech nabízených služeb a placení za ně je - pokud je to technicky možné a splnitelné - dovoleno také bez uvedení takových údajů popř. s uvedením údajů v anonymizované podobě. Využívání kontaktních údajů, které jsou zveřejňovány v rámci informací obsažených v tiráži nebo srovnatelných informací a které zahrnují například poštovní adresy, telefonní či faxová čísla a e mailové adresy, třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných informací není dovoleno. Při porušení tohoto zákazu se výslovně si vyhrazujeme právo na uplatnění právních kroků vůči rozesílatelům takzvaných spamů na e-mailové adresy.

5. PRÁVNÍ ÚČINNOST TOHOTO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba pokládat za součást obsahu nabízeného prostřednictvím Internetu a obsahujícího odkaz na tuto stránku. Pokud by některé součásti tohoto textu nebo formulace obsažené v tomto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo pouze částečně odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají tím zbývající části dokumentu nedotčeny stran svého obsahu i platnosti.

6. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTI GOOGLE

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, což je služba umožňující analyzování obsahu webových stránek vyvinutá společností Google Inc. (dále "Google"). Služba Google Analytics používá takzvané soubory "cookie", tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují provádění analýz vašich návštěv těchto webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), které jsou vytvářeny jednotlivými soubory cookie, jsou přenášeny do serveru společnosti Google v USA, kde se také ukládají. Společnost Google bude tyto informace využívat k vyhodnocování vašich návštěv webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách uskutečňovaných na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a Internetu. Společnost Google bude tyto informace také předávat třetím osobám, pokud je to požadováno příslušnými zákony nebo pokud tyto třetí osoby příslušná data zpracovávají na základě pověření společností Google. Společnost Google nebude vaši IP adresu v žádném případě spojovat s jinými daty, která používá či zpracovává. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím softwarovým nastavením svého internetového prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě může nastat situace, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v jejich plném rozsahu. Tím, že tyto webové stránky používáte, současně prohlašujete, že udělujete souhlas se zpracováním shromážděných údajů o vaší osobě společností Google shora popsaným způsobem a ke shora uvedenému účelu. Svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů můžete kdykoli s trvalou účinností odvolat. Pokud jde o diskuzi o používání analytických nástrojů pracujících s úplnými IP adresami, chtěli bychom upozornit na skutečnost, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp()", což znamená, že IP adresy jsou dále zpracovávány pouze ve zkrácené formě, aby byla vyloučena možnost jejich přímého přiřazování konkrétním osobám.

© by adler-lacke.com