Zde najdete všeobecné obchodní podmínky společnosti Adler Česko s.r. o., Pražská 675/10, 642 00 Brno - Bosonohy.

1. PREAMBULE

1.1. Platnost podmínek

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré právní vztahy a plnění dodávek a služeb, kde vystupuje jako dodavatel společnost ADLER Česko s.r.o., pokud nebude dohodnuto jinak. Objednáním zboží a služeb odběratel výslovně uznává Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADLER Česko s.r.o. (dále jen „ADLER“). Tyto všeobecné obchodní podmínky mají vždy přednost před obchodními podmínkami odběratele. Uskutečněním objednávky vůči společnosti ADLER odběratel přistupuje na tyto Všeobecné obchodní podmínky a s těmito souhlasí. Jiná ujednání jsou platná pouze pokud jsou společností ADLER písemně potvrzena.

1.2. Nabídky

Nabídky společnosti ADLER jsou a zůstávají nezávazné. Objednávky jsou pro společnost ADLER závazné, pouze pokud jsou z její strany písemně potvrzeny nebo pokud budou splněny dodáním zboží nebo poskytnutím služby a vystavením faktury.

2. DODÁVKY

2.1. Dodací termíny a dodávané množství

jsou určeny vždy dohodou smluvních stran. Dílčí dodávky jsou možné. Při objednávkách produktu zhotovovaných speciálně na zakázku se dodané množství muže lišit od objednaného množství o +/- 10%. Pro případ prodlení dodávky platí ustanovení § 1968 a násl. občanského zákoníku. Nároky na náhradu škody odběratele jsou však omezeny pouze na výši fakturační hodnoty zboží, které nebylo dodáno včas.

2.2. Náklady za dopravu, přechod nebezpečí škody na zboží

O způsobu, druhu a trase zásilky rozhoduje výhradně společnost ADLER. Požadavky odběratele mohou být zohledněny dle možností, případné vícenáklady s tím spojené však připadají k jeho tíži. Vícenáklady na základe expresní zásilky a poštovného hradí odběratel. Při odběru menšího množství muže být účtován spediční příplatek. Dodávky se realizují na nebezpečí odběratele. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele dnem převzetí zboží a má-li společnost ADLER povinnost zboží odeslat, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele odesláním zásilky (předáním prvnímu dopravci). Při nepřevzetí zaslaného zboží z důvodu ležících na straně odběratele připadají všechny s tím spojené vícenáklady k jeho tíži.

V případě dodání poškozeného zboží (poškozený obal, rozlitý obsah) je odběratel oprávněn odmítnout zásilku převzít. Pokud zásilka bude presto převzata, je odběratel povinen s přepravcem sepsat protokol o zjištěných vadách, jinak nebude možné uznat případnou reklamaci.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena

Výpočet kupní ceny se provádí podle expedovaného množství a aktuálního Ceníku společnosti ADLER. Veškeré vedlejší náklady mimo bod 2.2., které vzniknou v souvislosti s dodávkou zboží nebo finančního plnění, nese odběratel. Pokud v době mezi uzavřením smlouvy a kompletním splněním závazku ze strany dodavatele nastane zvýšení ceny (změna Ceníku společnosti ADLER), bude tato skutečnost neprodleně oznámena odběrateli, který je povinen tuto změnu akceptovat. Odběratel je však oprávněn do 14 dní od oznámení o zvýšení ceny odstoupit od ještě nesplněné části smlouvy.

3.2. Platební podmínky

Platební podmínky jsou součástí individuální dohody mezi odběratelem a společností ADLER. Odběratel se zavazuje takto sjednané podmínky dodržovat.

Odběratelé, se kterými nebyla sjednána individuální dohoda, jsou povinni uhradit kupní cenu za zboží bud platbou předem (bezhotovostní úhradou před expedicí zboží) nebo v hotovosti nejpozději při předání a převzetí zboží. Bankovní spojení sdělí společnost ADLER odběrateli při potvrzení objednávky. Jakékoliv srážky z ceny jsou nepřípustné, pokud nebudou písemně uznány nebo započteny společností ADLER. Odběratel je povinen nést ke své tíži veškeré bankovní poplatky, úroky a vedlejší výdaje, tak, aby fakturovaná netto částka byla bez krácení v plné výši uhrazena společnosti ADLER.

V případě prodlení s platbou bude odběrateli účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.3. Obaly

Společnost ADLER je členem sběrného systému EkoKom, členské ID: EK-F00090102. Ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů společnost ADLER nepřijímá nazpět prázdné nevratné obaly od podnikajících fyzických a právnických osob, a to ani bezplatně, ani za úplatu.

Vratné obaly je odběratel povinen společnosti ADLER vrátit prázdné, čisté a na vlastní náklady.  

4. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dodané zboží se odebírá zpět pouze z důvodu vad zboží.

V ostatních případech zpětného odběru může být odběrateli z důvodu krytí vzniklých nákladů uhrazeno až 100% fakturované hodnoty zboží. Podmínkou je vrácení zboží v originálním neotevřeném obalu minimálně 2 měsíce před datem expirace.

Speciální barevné odstíny tónované dle zákaznického požadavku jsou nevratné.

5. ODPOVĚDNOST  ZA VADY

5.1. Záruka

Na dodané produkty poskytuje společnost ADLER záruku na kvantitu, trvalou jakost a stabilní barevný odstín v délce trvání dle expirační lhůty produktu, maximálně 24 měsíců. Množstevní odchylky jsou přípustné podle bodu 2.1. Odběratel je povinen neprodleně zkontrolovat, zda dodané zboží kvalitativně i kvantitativně odpovídá smluvnímu ujednání a zda je vhodné pro dohodnutý účel určení. Pokud tato kontrola nebude provedena vůbec nebo zčásti, nebo pokud zjevné vady nebudou nahlášeny nejdéle do 3 dní od data převzetí, platí fikce bezvadného převzetí produktu. Skryté vady musí být nahlášeny neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od data převzetí zboží. Jakékoliv reklamace jsou však vyloučeny, pokud budou použity přísady, ředidla, tvrdidla či jiné komponenty, jejichž producentem je jiný subjekt než výrobce značky ADLER, stejně tak jako v případě, že při povrchové úpravě budou v jednotlivých vrstvách použity materiály či ředidla od jiných výrobců.

Reklamace musí být učiněna vždy písemně s uvedením data faktury a čísla šarže, a to neprodleně po zjištění vady. Reklamované produkty lze vrátit pouze za výslovného souhlasu společnosti ADLER. Odběratel je však povinen dát na vyzvání společnosti ADLER k dispozici reklamovaný vzorek. Náklady na zaslání či přepravu budou v případě oprávněné reklamace zahrnuty do nároku ze záruky. Veškeré nároky z poskytované záruky předpokládají, že odběratel reklamovanou vadu při reklamaci prokáže.

Reklamace však odběratele nezprošťují povinnosti dodržování obchodních a platebních podmínek.

5.2. Odpovědnost za škody

Aplikace, použití a zpracování produktů značky ADLER probíhá mimo kontrolu společnosti ADLER a na výhradní odpovědnost odběratele. Veškeré poskytované aplikační a technologické rady a doporučení, jakož i informace v technických listech a pracovních směrnicích vyplývají z našeho nejlepšího vědomí a ze současného stavu znalostí ve vede a praxi. Poradenství a doporučení jsou nezávazná a nezakládají jakýkoliv smluvní vztah a žádné vedlejší závazky z kupní smlouvy. Odběratel je proto povinen sám s náležitou péčí rozhodnout o oblasti použití a podmínkách zpracování. Veškeré poskytnuté poradenství, slovem i písmem, proto nezprošťuje odběratele povinnosti aplikaci si sám vyzkoušet a přitom dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Nároky překračující rámec záruky (5.1.) i ve vztahu na případné chráněné zájmy třetích osob, jsou vyloučeny. Pokud by však odběrateli na základe kogentního zákonného ustanovení  takovýto nárok vznikal, je omezen pouze do výše hodnoty dodaného zboží.

6. Výhrada vlastnického práva

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví společnosti ADLER v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku. Odběratel smí zboží poskytovat, zpracovávat a míchat pouze v rámci svého řádného obchodního provozu. V případě dalšího prodeje zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, musí být získaná kupní cena použita na pokrytí otevřené pohledávky společnosti ADLER. Při zpracování nebo míchání se výhrada vlastnického práva přenáší poměrně i na nový výrobek. Poskytnutí výrobků, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, k jištění pohledávek nebo ke zřízení zástavního práva není dovoleno. Odběratel je povinen společnost ADLER neprodleně upozornit na skutečnost, pokud třetí strana bude chtít založit nebo uplatnit svoje práva na zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva.

7. Salvatorní klausule

Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným nebo neúčinným, nebude touto skutečností ovlivněna platnost Všeobecných obchodních podmínek jako celku.

8. Mlčelivost

Veškeré informace poskytnuté odběrateli společností ADLER jsou informace důvěrné. Tyto informace není odběratel oprávněn prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Porušením této povinnosti vzniká společnosti ADLER právo na náhradu škody.  

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2014 a v otázkách neupravených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se vztah mezi smluvními stranami řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění.

© by adler-lacke.com