Arova Rustica

Kastillien / 4 l

Rozpouštědlové mořidlo pro zvýraznění kresby pórů

Rozpouštědlové mořidlo pro zvýraznění kresby pórů

Číslo položky:1000604

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Mořidlo s obsahem rozpouštědel Arova Rustica je na bázi mikronizovaných pigmentů v kombinaci se speciálními světlostálými barvivy zvýrazňuje kresbu pórů a poskytuje dřevu rustikální vzhled. Nedochází ke zhrubnutí dřeva. Má velmi dobrou stálost na světle. Mořidlo je dodávané v konzistenci pro použití.

Použitá směs rozpouštědel neobsahuje aromatická rozpouštědla. Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat. V případě potřeby lze zesvětlovat prostředkem na úpravu koncentrace ADLER Konzentrationsregler 90315.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Zvýraznění kresby dřeva
 • Porézní, rustikální efekt
 • Žádné zdrsnění povrchu
 • Lze přelakovat laky na bázi vody i rozpouštědel
 • Všechny odstíny lze navzájem míchat a zesvětlit
 • Bez aromatických rozpouštědel
 • Neobsahuje těžké kovy
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Velmi dobrá světlostálost
Netto Gewicht in kg
 • 3,8

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno k moření listnatých dřevin s hrubými póry jako dub, jasan, mahagon atd., má-li být dosaženo namoření se zvýrazněním kresby pórů a rustikálního vzhledu.

  Plochy lze po moření přelakovat laky s obsahem rozpouštědel i vodou ředitelnými laky na dřevo.

Nástroj na čištění
Normy
Oblasti použití II-IV podle ÖNORM A 1610-12

v závislosti na použitém laku na nábytek

© by adler-lacke.com