Aduro Isofin G05

Naturmatt / 4 kg

Zesvětlovací transparentní polyuretanový lak pro matné povrchy

Zesvětlovací transparentní polyuretanový lak pro matné povrchy

Číslo položky:265200010504

Transparentní dvousložkový polyuretanový lak zachovává přirozený, matný neošetřeného vzhled dřeva a je velmi snadno zpracovatelný. Svým zesvětlujícím účinkem je obzvláště vhodný pro měkké druhy dřeva. Dobrá mechanická a chemická odolnost povyšuje Aduro Isofin na nový špičkový produkt.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Přirozený matný vzhled
 • Zesvětlující účinek
 • Dobrá mechanická a chemická odolnost
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • Odolné proti potu a slinám
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné k lakování běžně používaných povrchů nábytku a dalších oblastech interiéru, jako jsou desky stolů a odkládací plochy v obytném prostoru, čela a plochy, které jsou neustále viditelné, povrchy používané k sezení nábytku a povrchy, které nejsou vždy viditelné. Oblasti použití III až IV ple ÖNORM A 1610-12.

  Výrobek není vhodný na povrchy bělené peroxidem vodíku!

Směs

© by adler-lacke.com