Aduro Vento G10

Stumpfmatt / 4 kg

Dvoukomponentní polyuretanový transparentní lak

Dvoukomponentní polyuretanový transparentní lak

Číslo položky:266000011004

Vydatnost: spotřeba řibližně 100 - 150 g/m²

Dvoukomponentní lak Aduro Vento přesvědčuje vynikající kvalitou, uživatelsky přívětivým zpracováním a všestrannými aplikačními možnostmi. Je ideální zejména při nízkých úrovních lesku, kdy vytváří rovnoměrně matné povrchy. Optimální ochrana proti světlu a vynikající mechanická a chemická odolnost dokazují vysokou kvalitu tohoto laku.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Snadné zpracování
 • Vynikající mechanická a chemická odolnost
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro lakování silně používaných povrchů nábytku a dalších plochách v interiéru,  hotelového a školního vybavení, kuchyňského a sanitárního nábytku. Oblasti použití II až IV  dle ÖNORM A 1610-12I.

  Možné použít na povrchy bělené peroxidem vodíku. Lze zpracovat systémem „lak na lak“ nebo jako stříkací vrchní lak na pigmentované povrchy.

Směs

© by adler-lacke.com