DD-Isoliergrund

4 kg

Základní 2K PUR-lak

Číslo položky:2510304

Vydatnost: spotřeba 100 - 120 g/m²

Způsob nanášení:

2složkový polyuretanový základní lak na bázi polyesterové pryskyřice rychle schne, má nízkou viskozitu a dobře penetruje do podkladu. Má výborné izolující vlastnosti.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Výborné izolující vlastnosti
 • Dobrá penetrace do podkladu
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro izolování hran a ploch u MDF desek.
  Vhodné pro izolování dřevin obsahujících vysoký podíl pryskyřice a pro použití jako izolující a základní adhezní nátěr pro polyesterové laky.
  Nepoužívejte na plochy bělené peroxidem vodíku!

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com