PUR-Antiscratch HQ G5

Naturmatt / 4 kg

Extrémně odolný transparentní lak na vysoce namáhané povrchy.

Extrémně odolný transparentní lak na vysoce namáhané povrchy.

Číslo položky:2632004

Vydatnost: přibližně 100 – 150 g/m² pro nátěr
Celkové aplikované množství: max. 450 g/m²

Způsob nanášení:

Kvalitní dvousložkový polyuretanový transparentní lak s velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností.

Použitím nových, inovativních materiálů dosahují plochy nalakované produktem ADLER PUR-Antiscratch HQ extrémně vysokou tvrdost a výbornou odolnost proti poškrabání, kterým neublíží ani ocelová vlna. Produkt je tak ideální pro ochranu silně namáhaných povrchů. Je také odolný proti působení světla díky kombinaci speciálních UV-filtrů s velmi vysokou ochranou proti světlu, která chrání dřevěný podklad a případně použitá mořidla před předčasným žloutnutím popř. vyblednutím.

Produkt je vhodný jako vrchní lak nebo zpracování způsobem "lak na lak".

Produkt je založen bázi pojiva polyakrylátové pryskyřice/acetobutyrat celulózy a neobsahuje aromatická rozpouštědla.
 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Extrémní tvrdost a odolnost povrchu vůči poškrábání
 • Odolné vůči žloutnutí
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Velmi dobrá světlostálost
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro lakování silně namáhaných ploch nábytku a interiérového vybavení, pro hotely a školní zařízení, pro kuchyně a sanitární oblasti. Oblasti použití II až IV dle rakouské normy ÖNORM A 1610 – 12.
  Vhodné pro použití ploch vybělených peroxidem vodíku.
  Lze použít jako vícevrstvý lak systémem "lak na lak", ale také jako stříkací lak.

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 2

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 5

Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

© by adler-lacke.com