PUR-Select G10

Stumpfmatt / 4 kg

Transparentní 1K nebo 2K PUR-lak na nábytek

Číslo položky:2601104

Vydatnost: spotřeba přibližně 100 - 150 g/m²
Celkové nanášené množství: max. 450 g/m²

Způsob nanášení:

Trasparentní polyuretanový lak na nábytek se vyznačuje se vysokou plnivostí, velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností a dobrým zvýrazněním struktury dřeva. Je možné jej zpracovávat jako 1-složkový nebo 2-složkový a je vhodný pro pracovní postup „lak na lak“. Neobsahuje aromáty. Obsahuje prostředky na ochranu proti světlu.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vysoká plnivost
 • Dobrá chemická a mechanická odolnost
 • Jednosložkové nebo dvousložkové zpracování
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
 • Bez zápachu
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Pro lakování běžně namáhaných nábytkových ploch, např. zařízení ložnic, obývacích pokojů atd. (oblast použití III - IV dle ÖNORM A 1610-12) lze produkt ADLER PUR-Select 26011 zpracovat jako jednosložkový.

  Pro lakování silně namáhaných nábytkových ploch, např. zařízení kuchyní a koupelen, stolních desek atd., (oblast použití dle II - IV, ÖNORM A 1610-12) doporučujeme zpracování produktu ADLER PUR-Select 26011 zpracovat jako dvousložkový.

  Nedoporučujeme jeho použití na plochách bělených peroxidem vodíku.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Odolnost vůči chemickým účinkům

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 2

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

NORMA S 1555 nebo DIN 53160

Stálost potu a slin

ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

© by adler-lacke.com