PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Krycí izolační plnič na bázi rozpouštědel na dřevo a MDF.

Krycí izolační plnič na bázi rozpouštědel na dřevo a MDF.

Číslo položky:2550104

Vydatnost: spotřeba přibližně 130 – 180 g/m² na jednu vrstvu

Krycí polyuretanový izolační plnič PUR-Ecofill je bezaromatický, rychle schne, má vysokou plnivost a velmi dobře se brousí.

Nestéká na svislých plochách a vyznačuje se velmi dobrou trvalou elasticitou. Je možné jej použít přímo na kvalitní MDF.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Vysoká plnivost
 • Dobrá brousitelnost
 • Trvalá elasticita
 • Nestéká na svislých plochách
 • lze použít přímo na kvalitní MDF
Speciální vlastnosti
 • Bez zápachu
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno jako základ pro neprůhledné pigmentové povrchové úpravy nábytku a dalších ploch v interiéru. Vhodné také pro profilované tvary a lišty.
  Vhodné i pro obtížně hořlavé a obtížně zápalné skladby povrchové úpravy.
   

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

SOLAS 74/88 kapitola II-2

Protipožární nátěr pro námořní lodě (podle SOLAS 74/88 kapitola II-2)

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 5

Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

© by adler-lacke.com