Aquafix Blue-Patina

500 ml

Modrý prostředek pro dosažení efektu zoxidovaného kovu.

Modrý prostředek pro dosažení efektu zoxidovaného kovu.

Číslo položky:813900021012

Aquafix Blue-Patina je oxidační činidlo na bázi vody určené pro dosažení rustikálního efektu zoxidovaného kovu.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 0,522

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H314
   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P260
   Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro dosažení rustikálních efektů na barevných kovech příp. na povrchové úpravě s obsahem barevných kovů.
  Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakem.

Nástroj na čištění

Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com