Aqua-PUR-Härter

1.1 kg

Tvrdidlo na ADLER Pigmocryl a ADLER Aquawood Protect.

Číslo položky:8222011

Aqua-PUR-Härter 82220 je tvrdidlo určené pro laky ADLER Pigmocryl a ADLER Aquawood Protect.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1,1

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH204
   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H332
   Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/ ...
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Tvrdidlo pro laky na nábytek ADLER.

© by adler-lacke.com