Innolux Color RC

Basis W20 / 25 kg

Číslo položky:275400002025

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com