Pigmofix G

200 g

Prostředek ke zvýšení trvalé přilnavosti ke sklu

Číslo položky:9069902

Způsob nanášení:

Přídavný prostředek je určen pro dvousložkové polyuretanové laky k dosažení dobré ochrany laku proti vlhkosti a ke zvýšení trvalé přilnavosti na skle.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Zvýšení přilnavosti ke sklu
 • Připraveno k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 0.2

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H302
   Zdraví škodlivý při požití.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© by adler-lacke.com