PUR-Hardener 8419

1 kg

Polyisokyanátové tužidlo na bázi rozpouštědel pro ADLER 2K PUR laky 

 

Číslo položky:841900021011

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267353207

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH204
   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H332
   Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com