Metallic-Base

1 kg

Číslo položky:2583411

Způsob nanášení:

Vysokocenný polyuretanový metalízový lak na nábytek. Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost, vynikající světlostálost.

Pojivová báze: Polyakrylátová pryskyřice/ celulosový acetobutyrát.

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • - Pro výrobu vysoce kvalitních struktur pigmentových laků s metalízovým efektem pro moderní nábytek a celkové zařízení interiéru včetně ploch kuchyňské a sanitární oblasti: oblasti pro použití s vhodným krycím lakem (např. ADLER Pigmotop 25363 ff) II – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění
Normy

© by adler-lacke.com