Aquawood Primo A3

Altholz / 4 l

Máčecí impregnace na bázi vody pro dřevěná okna a vchodové dveře.

Máčecí impregnace na bázi vody pro dřevěná okna a vchodové dveře.

Číslo položky:545300031304

Vydatnost: spotřeba 100-120 g/m²

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Máčecí impregnace na dřevěná okna a vchodové dveře je certifikovaný a schválený výrobek na ochranu dřeva, který poskytuje nejlepší ochranu před zamodráním a dřevokazným houbám. Impregnace je na bázi vody a spolehlivě sjednocuje nasákavost podkladu.

Obsahuje účinné prostředky, které stabilizují dřevní složku lignin. Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy vnějšího prostředí a životnost okna je výrazně zvýšena. Obsahuje biocidní účinné látky.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Dokonalá mokrá přilnavost
 • Velmi dobré sjednocující schopnosti
 • Velmi dobrá UV ochrana
 • Optimalizovaná stékavost
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4,16

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno na impregnaci rozměrově stabilních dřevěných dílců jako jsou dřevěná okna a dveře.

© by adler-lacke.com