Protector-Plus

2.5 l

Číslo položky:9634502

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Bezbarvá impregnační lazura na bázi nanotechnologií pro průmysl a řemeslo na dřevo v exteriéru s velmi dobrou hydrofóbií.

S vynikající penetrační schopností a obzvlášť vysoce účinnými UV absorbenty.

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Voděodolné
 • Odolnost proti UV-záření
 • Ochrana dřeva
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH205
   Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • - Pro rozměrově nestálé dřevěné díly z jehličnatého dřeva v exteriéru.

  - Proces zešednutí bude výrazně zpomalen, ale nebude mu trvale zabráněno.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com