ADLER Holzlasur

Eiche / 5 l

Číslo položky:444805004405

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.
Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Bez zápachu
 • Připravené k použití
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 4.2715

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com