ADLER Holzlasur

Eiche / 5 l

Číslo položky:444805004405

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.
Systémová báze
    • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
  • Biocidní produkt
  • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Bez zápachu
  • Připravené k použití
  • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
  • 4,1

Bezpečnostní instrukce
  • Nebezpečí

    • EUH066
      Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
    • EUH208
      Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
    • H226
      Hořlavá kapalina a páry.
    • H304
      Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
    • H412
      Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
    • Exteriér
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com