Pullex Silverwood

Farblos / 5 l

Efektní impregnační lazura na bázi rozpouštědel s obsahem biocidních látek.

Efektní impregnační lazura na bázi rozpouštědel s obsahem biocidních látek.

Číslo položky:5050105

Vydatnost: Hrubě řezané: 4-8 m² / l na jednu vrstvu
Broušené: přibližně 8-12 m² / l na jednu vrstvu

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Impregnační lazura na bázi rozpouštědel je určena na natírání dřevěných konstrukcí v exteriéru. Speciální pigmenty zajišťují stříbřitý kovový vzhled nebo stříbřitý patinový efekt. Obzvláště výrazný rustikální vzhled a vzhled starého dřeva vytváří na hrubě řezaném, kartáčovaném a sekaném dřevě.


Nátěr se při působení povětrnostních vlivů neodlupuje se a zachovává paropropustnost dřeva.

 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Speciální pigmenty se stříbrným patinovým efektem
 • Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • Neodlupuje se
 • Díky vyvíjející se patině není třeba další nátěr, nedochází k odlupování
 • Velmi rychlé schnutí
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Mírný zápach
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Netto Gewicht in kg
 • 4,15

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné na rozměrově nestálé venkovní dřevěné díly, např. dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny, zahradní nábytek atd.

  Pro rustikální efekt je obzvlášť vhodné kartáčované nebo hoblované dřevo.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com